Svadba Katarine Kos Tomičine i Josipa Štubana Šršeka, 1954. godine (arhiva Barice Čatalinac)

Treći dio razgovora o svadbenim običajima u Mraclinu pedesetih godina nastavljamo kroz priču o sedam svadbi u Mraclinu istog dana, od toga tri svadbe u tri susjedna čardaka i od toga dvije u istom čardaku i istoj obitelji, sve po sjećanjima kazivačica Barice Čatalinac rođ. Galeković (Barek Bekrijina) i Nadice Zorc rođ. Galeković (Nadica Blažova). Razgovor donosimo na izvornom dijalektu, a na drugi dio razgovora možete se podsjetiti ovdje.

Mraclin.hr: Kad su išli ormari, halinje i slično? Kak je bila soba za mladence vređena?

Barica Čatalinac: Namještaj je trebal biti spavača soba: dve postele, dva vrmari, dva nahtkaslini i psiha, to je bilo glavno. Koja je imela mogučnost mogla je neke i v kujnu dopelati, to nije imala saka, al je kuhinjska krpa morala biti. Kuhinjska krpa koja je išla nad peč, kuhinjska krpa koja je išla na stol, i vodu. Bil je stolec na terom je bila kanta z vodum i uz teru je bil lonček iz teroga smo svi pili.

Bogatije su imale kuhinjske krpe štikane s plavim, crvenim i zelenim. Siromašnije su imale jedne krpe koje je za prvi put obesila na stenu i koje je posle prala.

Foto: Vesna Tafra

Mraclin.hr: To je bilo v subotu ili posle?

Barica Čatalinac: V subotu su se dogovorili ko ima kojne i kola i ko bu vozil.

Nada Zorc: Subotu popoldan su se vozili ormari, ja se sečam toga.

Barica Čatalinac: Žena je morala imeti te ormare složene pune halinja, plati, vanjkušov, firungi. Morala je mužu dopelati gače. Gače su se tkale od domačega platna. Nije mogla dojti da nije i muža oblekla. Postele su morale biti, blazine, plate, vanjkuši.

Koperte su svakak morale biti, makar štofaste. Bogatiji su imali su još i stor-koperte. One su bile napravljene od plave ili roze svile koja je bila podloga, a pokrivač su stori. Stori su nekaj ko denešnje firunge z raznim uzorkima. Treće koperte su bile domače tkane, veli se – prebirane. Zgledale su kao fertuni narodne nošnje.

Na koperte je došel svileni vanjkuš u obliku valjka ili ko rastegnuto srce koji je bil ukrašen sitnim cvetekima, ko na poculice. Kupovala ga je važnija osoba iz familije.  

Nad postelum je morala je biti velika Božja slika (oko pol metra sa meter) tera je obično prikazivala ili Isusa na Maslinske gore ili Mariju tera drži Isusa u krilu. Slika je bila ukrašena z rožicami i slično. Te slike su kupovale krsne kume ili druga bliža rodbina kad ju je obično kupoval jedan bogatiji rođak, a ako nije bilo takvih dva su se složila i kupila skupa. Ti vanjkuši i slike kupovali su se u Zagrebu „Pod zidom“.

Sirotinja ni imela puno, samo tu jednu posteljinu vu čem je postele prvu noć oblekla.

Kad su dopelali ormare k dečku, trebalo je to složiti i obleči. Kod cure se to sve moralo složiti u ormare. One koje nisu imele su čak posudile od nekoga da nebudu prazni vrmari. Kad je svadba prešla onda je to vraćala.

Turopoljska svadba – svečano ukrašena hiža za doček svatova, Višnja Huzjak, 1967., vlasnik Muzej Turopolja

Nada Zorc: Vrmari su se otpirali i žene su išle gledet.

Barica Čatalinac: Subotu popoldan su došli s kolima, z lotrama. Na njih su složii ormare. Tu se juškalo i norelo i vozilo se k dečku. Pri dečku je čekala soba. Kakva bila da bila. Obično su hiže prizidavali tri stene, bil je jen obluk i vrata. To je čekalo. Tu se složila ta soba.

Dečko si je tu noć prijatele zval i oni su spali na te postele jer još cure ni bilo. Zutra su se te postele složile. V nedelu popoldan kad su svi otišli na venčanje, žene i babe su išle glet ormare.

Mraclin.hr: Svadbe su bile v nedelu?

Barica Čatalinac: Svadbe su bile samo v nedelu. Kad su otišli svati v cirkvu mi smo nadigale postelu da vidimo kakve su blazine, plate, vrmare otpirale… Sve se moralo videti dok su oni otišli. Mladenku se svaku moralo iti glet kak je oblečena.

(Nastavlja se)