Plemenita sučija Mraclin, najjača i največa sučija Plemenite opčine turopoljske (POT), bu imela svoje izborno spravišče v petek, 30. studenog vu 19:00, vu Domu.

Tu se budu birali suci, sučijski odbor i drugi sučijski dužnosniki. Plemenita sučija je imala negda stvarnu sudsku (odtud naziv sudec) i ekonomsku vlast. Sudsku su nam vlast zeli krajem XIX. stolječa, a ekonomsku (5 hiljada rali šume) 1947. No, i dalje sučija brine o očuvanju naše tradicije kak i velike kulturne baštine POT-a, a osim toga suci na sv. Luciju biraju župana (negda se reklo komeša). U sklopu protokolarnog dijela spravišča očekuje se iscrpni izvještaj župana POT-a, Jurice pl. Odrčića. A za treče poluvreme najavljujemo domači gulaš, domače vino i domaču pesmu.

Pozivamo sve plemenitaše i ovlaštenike teri su članovi Sučije, kak i sve one teri na to imaju pravo, ali nisu učlanjeni, kak i sve prijatelje POT-a i mraclinske sučije.

Sudec plemenite sučije Mraclin: Stjepan pl. Čunčić