U časopisu “Naše gore list“, 25. listpada 1861. je i članak o željeznici kroz Mraclin…

Željeznica kroz Mraclin.

“Družtvo željeznice, koja se sada gradi preko Zagreba u Sisak, obvezalo se je, da će dovršiti svoje dielo do jeseni god. 1862. Da je zbilja svim takodjer do toga, da družtvo ovo svoje obećanje izpuni, netreba dvoumiti i samo ako u obće promotrimo korist, željeznice u obziru trgovine i putovanja.
Nu kako čujemo, prva zadaća, i to baš glavna, dovršenje naime cielog djela nemože se izpuniti, budući se imade željezničko družtvo s nebrojenimi težkoćami u pogledu odkupa potrebitih zemaljah boriti. Medju ostalim začuli smo, da obćinu Mraclin u Turovompolju još i danas nemogahu sklonuti, da odpusti nješto svojih zemaljah. Kao što nam se pripovieda, postupanje žiteljah te obćine zaslužuje izbilja, da se na javnost iznese.
Družtvo željezničko posije mnogih bezuspješnih pokušajah glede odkupa zemljištah tih Mračlinacah, da stvar jedanput na konac dovede, ponudi bez razlike za ral zemlje i 200 for. a. vr., koja svota obziruć se na običnu cienu zemljišta, mora se baš neobičnom prozvati. Ali Mračlinci traže za ral 8000 for. i samo pod ovu cienu nekrate odstup. Družtvo neznajući što da počine, zaište sudbenu procienu.
Sudbeno povjereničtvo izadje na lice mjesta, a Mračlinci gojeći nadu, da će jim se krasne njihove zemlje izbilja po 8000 for. jutro procieniti, neuzprotive se tomu, već očituju, da su na odstup zemaljah pripravni, al da traže za jutro rečenu cienu; dapače tečajem prociene ne samo da neučine nikakovih zapriekah, već ponude još i više zemlje, nego li družtvu treba.
Kad se prociena dovršila i prije proglašenja iste, valjda začuv ustanovljene ciene, koje se jošte velikimi nazvati moraju, u jedanput moji Mračlinci, po svoj prilici tudjim uplivom zaključiše, da neće na tu procienu pristati i da nijedan kod proglašenja iste prisutan nebi; da što još više, ujedanput sada, kako začujemo, očitovaše se, da neće zemljah svojih pod nikakov uviet odstupiti. Pitamo ovdje: Što zaslužuje onaj, koji Mračlince na takove čine upućuje ? — zar će se željeznica radi tili Mračlinacah obustaviti i negraditi dalje?”

Ispod možete pretraživati kartu Mraclina iz davne 1861. godine:

Naše gore list”, 5. siečnja 1862.

“U Mraclinu, obćini turopoljskoj, bijaše dne 27. prosinca 1861 sudbena prociena zemaljah i sgradah, koje željezničko družtvo za cestu do Siska treba.
Sve ponude družtvene nemogahu obćinu sklonuti na nagodu. Rečeni dan izidje na lice mjesta povjereničtvo županijskoga suda sa dotičnom komisijom, a od strane obćine „en masse” ondašnji seljaci. Svi napori povjereničtva da sklone i privole vlastnike na odstup zemaljah uz ponudjenu dosta visoku cienu neuspnu ni malo; dapače, obćinari uložiše prosvjed proti svakoj procieni i hodanju po njihovom zemljištu uz viku, kriku i prietnju, da će se i silnom rukom poslužiti.
Pitanje nastaje: tko si uzimlje na dušu — ovako se igrati s neukim pukom, te ga u očih cieloga civiliziranoga svieta sramotiti. Gdjegod se željeznica kakova gradi, obćinstvo donaša s velikom pripravnošću žrtve, — nudi zemljišta, drva, da privabi u svoju blizinu prugu toli hasnovitu; kako u najnovije vrieme čini i grad Varaždin, a ovdje se stavljaju zaprieke, kakvih jošte nebijaše nigdje.
Posije izrečene prociene preduzeti će mjernici posao sa svojimi pomoćnici; tu će se morati, ako obćina uztraje opirati se procieni, na svaki način ružan konflikt zapresti, koji se neće dati liepim načinom do konca dovesti.”

Komentiraj

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.